АУТО ПАРТС 07 ЕООД
   
 
 
+C


Уведомление за инвестиционно намерение: „Водовземане на подземни води,
чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК-1 „АУТО ПАРТС 07”,
находящ се в УПИ-033005, м-ст „Кавак дере” по плана на земеразделяне на с. Куманово, общ. Аксаково


 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения

 

От: „Ауто Партс 07” ООД, гр. Варна, жк. Възраждане, бл. 67, вх. 6, ап. 160

 

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

                    гр. Варна, жк. Възраждане, бл. 67, вх. 6, ап. 160

 

/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/

 

Пълен пощенски адрес: гр. Варна, район Младост, п.к.9025

Телефон: 0899/806640; факс:………………………;е-mail:……………………………………... 

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител Климент Милчев Делев – управител, тел. 0899/806640

Лице за контакти/пълномощник (име, адрес, тел. за контакти):                        

Климент Милчев Делев – управител, тел. 0899/806640

 

 

 

Уведомяваме Ви, че фирма/физическо лице: „Ауто Партс 07” ООД,  гр. Варна           

 


има следното инвестиционно намерение:  Водовземане на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - шахтов кладенец ШК-1 „Ауто партс 07”, находящ се в УПИ-033005, м-ст „Кавак дере” по плана на земеразделяне на с. Куманово, общ. Аксаково.

 

Характеристика на инвестиционното намерение:

/посочва се характера на инвестиционното намерение; характеристика на плана, програмата, проекта; посочва се дали е за ново инвестиционно намерение и/или за разширение, и/или промяна на производствената дейност; описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи, и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив./

 

 Бъдещото съоръжение – шахтов кладенец ШК-1”Ауто партс 07” се предвижда да бъде изградено в ПИ № 033005, намиращ се в землището на с. Куманово – ЕКАТТЕ - 40590. Имотът е собственост на Климент Милчев Делев и е предоставен за ползване на фирма „Ауто партс 07” ЕООД-гр.Варна.

Шахтовият кладенец ще усвоява подземни води, формирани в кватернерни и неогенски седименти, привързани към неогенския водоносен хоризонт и отнесени към водно тяло BG2G000000N018.  Координатите на мястото са заснети В WGS координатна система и са съответно: И – 43о 15' 30,99″; Е – 27о 55' 38,64″.

            Към момента, водните количества, необходими за дейността на фирмата се осигуряват

с цистерна, а водата за питейно-битови цели - в бидони, предназначени за тази цел.

Предвид факта, че през летните месеци се наблюдава дефицит на водни количества в района и това, че водите в имота са необходими основно за производствена дейност и напояване, е целесъобразно това да се извършва от собствен водоизточник.

Шахтовият кладенец ще се използва за промишлено водоснабдяване на дейностите в ново изграждащия се „Център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС”, както и за поливане на тревни площи и дръвчета в имота. Кладенецът ще е с дълбочина 12,0м (±2,0м). Надморската височина, на която той ще се изгради е около 310м, а статичното водно ниво се очаква на дълбочина около 10,0м (от кота терен) с абсолютна кота +300м.

Площа на имота на инвесиционното предложение е 4,754 дка. е с променено предназначение по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ, съгласно решение № 4/15-17.06.2010 г. на Общинска служба по земеделие и гори, гр. Варна.

За намерението са издадени от РИОСВ-Варна - Решение за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие № ВН632-ОС/2008 г. и Решение № ВА 44-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от извършвани на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва  „ОВОС” на инвесиционното предложение „Център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС  и офиси”.

Обектът е електро снабден, за което има сключен договор с дружеството „Енерго про”,гр. Варна.

 Имотът граничи с полски път, собственост на Община Аксаково, дере и земеделски земи, частна собственост.

За обслужване на площадката е възприет вариянт вход/изход, за извършване на по-голям контрол на обекта.

До обекта има реално изграден асфалтов път, който по плана на земеразделяне на с. Куманово, общ. Аксаково и от представената скица се води полски път.

Площадката е отдалечена на около 1.5 км. от с. Куманово и на 1км. от с. Каменар и няма да окаже значително въздействие върху околната среда.

 

 

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

 

На около километър от ивестиционното предложение в с. Каменар са разположени два броя автосервизи, възможна е комуникация с тях.

На около 1.5 км. от обекта посока с. Куманово е разположена изоставена кариера, част от която е замърсена със строителни, битови и производствени отпадъци. Съществуват данни за чести палежи на нерегламентирано депонираните отпадъци в раойна.

 

Местоположение на площадката:

/населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура /

 

Шахтов кладенец ШК-1”Ауто партс 07” се предвижда да бъде изграден в имот, в който ще бъде изграден „Център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС  и офиси”, находящ се в УПИ-033005, м-ст „Кавак дере”по плана на земеразделяне на с. Куманово, общ. Аксаково, ЕКАТТЕ 40590.

Мястото на ШК-1 „Ауто партс 07” е определено да е в най-южната част на имота, в

непосредствена близост до входа, като е съобразено с теренните условия и обозначените

сервитутни зони, отразени на скицата на имота

Имотът граничи с полски път, собственост на Община Аксаково, дере и земеделски земи, частна собственост.

Имотът прдмет на ивестиционното предложение, се намира в близост до защитена зона от мрежата на  „Натура 2000” – „Батова” с код BG 002082, определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици.

Територията, предмет на ивестиционното предложение попада в Тракийската горско растителна област и в периферията на подобласт „Варненско-Бургаско Черноморие”. Тази област включва долният хълмист пояс на дъбовите гори.

Горите в района са отдалечени от територията, предмет на  ивестиционното предложение и няма да се засегнат от неговата реализация.

При строителствовто няма да се наложи отсичането на трайна дървесна растителност. Подробният устройствен план предвижда 25% озеленяване, при което ще се внесат декоративни и местни видове растителност.

 От дейността на ивестиционното предложение няма да бъдат унищожени или засегнати ценни хабитати и приоритетни типове местообитания.

Няма да бъдат извършвани инфраструктурни промения ще се използва съществуващ асфалтов път, свърващ селата Каменар и Куманово.

За намерението са издадени от РИОСВ-Варна Решение за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие № ВН632-ОС/2008 г.

 

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

/вкл. предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови/

 

Шахтовият кладенец ще усвоява подземни води, формирани в кватернерни и неогенски седименти, привързани към неогенския водоносен хоризонт и отнесени към водно тяло BG2G000000N018. Координатите на мястото са заснети В WGS координатна система и са съответно: И – 43о 15' 30,99″; Е – 27о 55' 38,64″. Кладенецът ще е с дълбочина 12,0м (±2,0м). Надморската височина, на която той ще се изгради е около 310м, а статичното водно ниво се очаква на дълбочина около 10,0м (от кота терен) с абсолютна кота +300м.

При изкопните дейности, хумосният слой от почвата  ще се складира на територията на площадката и след завършване на строителните дейности ще се полжи и използва при озеленяването на обекта.

При строителството ще се използват инертни материали.

Инертните материали са широк набор от груби материали включват пясък, чакъл, трошен камък. Те се иползват като основна съставка при производството на бетон и други композитни смеси.
Инертните материали служат за създавне на якост в цялостния композитен материал. Благодарение на сравнително по-добрата си водопропусквателност в сравнение с повечето почви, инертните материали са широко използвани при дренаж-основи на пътища и други приложения.

Инертните материали са широко използвани при изграждане на фундамент под основи.

Вода при строителството на обекта ще се доставя с цистерни.

 

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

 

От дейността по изграждане на шахтов кладенец ще се генерират почва и скални отломки, които ще се депонират на територията на площадката. Хумостният слой от почвата, също ще се депонира на площадката и след приключване на строителните дейности ще се използва при озеленяването на обекта.

От дейността разкомплектоване на излезли от употреба МПС  на площадката ще се генерират следните видове отпадъци: 16 01 17, 16 06 01*, 16 01 15, 16 01 14*, 13 01 10*, 16 01 99, 16 01 03, 20 01 21*, 16 01 07*, 13 02 05*, 16 01 06, 16 01 04*, 16 07 08*, 16 01 19, 16 01 16, 20 03 01, 16 01 11*, 16 0112, 16 01 13*, 16 01 20, 13 05 08*, 16 01 10* и 16 01 18.

Дружеството е извършило класификация на отпадъците, съгласно Наредба 3 за класификация на отпадъците, утвърдена от РИОСВ-Варна с писмо изх. № 26-00-947/24.03.2009 г.

Дружеството има утвърдена от РИОСВ-Варна Програма за управление на отпадъците  с Решение 427-00-П/20.01.2010 г.

 

 

 

Отпадъчни води:

/очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др./

 

Водите, добивани от шахтовия кладенец, ще се използват за промишлено водоснабдяване на дейностите в  „Център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС”, както и за поливане на тревни площи и дръвчета в имота.

Предвидените отпадъчнини води ще се събират в специално изграден водоплътен резервоар, като периодично те ще се депонират на места регламентирани съобразно изискванията на закона.

За почистването на септичната яма и отвеждане на отпадъчните води до пречиствателна станция, ползвателят има сключен договор с лицензирана за тази дейност изпълнител.

           

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем по реда Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

 

Прилагам:

 

1.      Уведомление в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител;

2.      Скица № К03914/01.04.2014 г. на имот с номер 033005 в землището на с. Куманово с ЕКАТТЕ 40590, общ. Аксаково;

3.      Нотариален акт № 110,том I, рег. № 6478, дело 106/2008 г.;

4.      РЕШЕНИЕ № 259/17.05.2008 г. на Кмета на Община Аксаково за изработване на ПУП;

5.      РЕШЕНИЕ № 4 от 15-17 юни 2010 г. за Промяна предназначението на земеделски земи на неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране;

6.      ПУП – ПРЗ план за регулация и застрояване Община Аксаково, з-ще на с. Куманово, ПИ – 033005 по КВС;

7.      РЕШЕНИЕ № ВН 632 – ОС/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

8.      Решение № ВА 44-ПР/2011г. за преценяване необходимостта от извършвани на оценка на въздействието върху околната среда;

9.      Задание за изменение на действащ ПУП-ПЗ на УПИ-033005;

10.  Становище на РЗИ-Варна.

 

 

 


 
 Дата на публикуване: 07.05.2015 г.